Ekipa AwP

Jak „to” się zaczęło i po co „to” robimy:

Pomocą bezdomnym i potrzebującym akitom zajmujemy się od 2007 r. W tym bowiem czasie „w głowach” kilku niezrzeszonych w żadnej strukturze organizacyjnej pasjonatów rasy zrodziła się myśl, że należy zacząć działać. A właściwie przeciwdziałać skutkom „mody na rasę”. Niestety- Akity podobnie jak większość „chodliwych” ras, pomimo zmieniających się przepisów dot. ochrony zwierząt trafia na łańcuchy podwórkowe, na giełdy, gdzie sprzedaje się je jak rzeczy, do pseudohodowli, gdzie rozmnaża się je i eksploatuje dla zysku oraz do schronisk, które często okazują się być ostatnim etapem w ich życiu. Porzucone, niepotrzebne i niechciane wegetują w milczeniu dzień za dniem zamknięte za kratami.
Po niespełna dwóch latach „niesformalizowanej” działalności  doszliśmy do wniosku, że jako osoby prywatne nie mamy wystarczających możliwości ( ani finansowych ani organizacyjnych), aby przy wciąż rosnącej liczbie psów potrzebujących pomocy- nieść ją wystarczająco skutecznie.

Stąd z początkiem roku 2009 powołana została do życia Fundacja dla Zwierząt „Akity w Potrzebie”.
W okresie do końca 2020 roku, czyli 11 lat pomogliśmy kilkuset psom. Tyle bezdomnych, porzuconych, często chorych i zaniedbanych akit. To przerażające, że aż tyle tych cudownych psów porzucono!
Dzisiaj, nadal z wiarą i mądrzejsi o lata doświadczeń działamy na rzecz akit. W składzie 6 osobowym, ale przecież to jasne, że pomoc jednemu psu to „praca” zespołowa, akcja o wiele większej liczby osób. Począwszy od wolontariusza w schronisku, poprzez darczyńców dzięki którym możemy opłacić utrzymanie psa, osobę u której przebywa na DT, osoby pomagające w transporcie, czasami behawiorystę, a na upragnionym dniu adopcji i nowych Człowiekach Akity kończąc 🙂
Po prostu? Ano bez Was nie dalibyśmy rady. Jesteśmy pewni, że wspólnie uda nam się nadal skutecznie pomagać tym wspaniałym psom.

My 🙂

Edyta Kaczmarek

Edyta Kaczmarek

Kasia i Zbyszek Żurawicz

Kasia i Zbyszek Żurawicz

zurawiejka@interia.pl
tel. 889609260

Asia Merta

Asia Merta

asia@akity.pl

Darek Radwański

Darek Radwański

darek@akity.pl

Ela Sieńkowska

Ela Sieńkowska

ela@akity.pl

Ania Misior Mąka

Ania Misior Mąka

ania@akity.pl

tel. 516677827

Napisz do nas
czego dotyczy sprawa

Statut i dane Fundacji dla Zwierząt Akity w Potrzebie:

KRS: 0000327906;
REGON:301086490;
NIP: 9721199717

internet:

www.akity.pl
kontakt@akity.pl
tel. 516 677 827 ( po godz.17.30)

adres korespondencyjny:

FUNDACJA DLA ZWIERZĄT „AKITY W POTRZEBIE” , ODDZIAŁ W NAWSIU BRZOSTECKIM
Nawsie Brzosteckie 15
39-230 Brzostek

Konto bankowe:

Fundacja AWP
60–687 Poznań, Os. Stefana Batorego 18/28
Bank: PKO BANK POLSKI S.A.
IBAN: PL 82 1440 1387 0000 0000 1000 8875
SWIFT(BIC): BPKOPLPW

Aktualna treść statutu:

Statut Fundacji

Fundacji dla Zwierząt „Akity w Potrzebie”

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja przyjęła nazwę: Fundacja dla Zwierząt „Akity w Potrzebie”.

2. Fundacja dla Zwierząt „Akity w Potrzebie”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 06 stycznia 2009 r. za Repertorium A numer 213/2009 i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.).

3. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Siedzibą Fundacji są Nawsie Brzosteckie.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Środowiska.

§ 6

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.

2. Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej Fundatorów i wolontariuszy.

3. Fundacja może zatrudniać pracowników.

§ 7

Fundacja może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń i sieci współpracy zrzeszających organizacje o zbliżonych celach.

II.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Fundacja została powołana w celach:

1) niesienia pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, głównie poprzez udzielanie im schronienia i opieki do czasu znalezienia nowego domu jak również poprzez umieszczanie ich w schroniskach, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych domów),

2) udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,

3) wspierania wszelkich działań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt towarzyszących,

4) działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji zmierzającej do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych zwierzętom, edukacji o prawach zwierząt oraz współpracę z instytucjami propagującymi wiedzę o postępowaniu ze zwierzętami,

5) przeciwdziałania wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt,

6) ochrony środowiska i ochrony zwierząt.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) ochronę środowiska i ochronę zwierząt, a w szczególności:

a) prowadzenie schronisk, azylów i domów tymczasowych dla bezdomnych zwierząt, działalność adopcyjną,

b) zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej skrzywdzonym i porzuconym zwierzętom,

c) działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji,

d) działania zmierzające do ograniczania nie koncesjonowanego rozmnażania zwierząt towarzyszących, w tym prowadzenie edukacji i popularyzacja identyfikacji zwierząt,

e) zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji,

f) organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych popularyzujących wiedzę o zwierzętach i o prawach zwierząt oraz zmierzających do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom,

g) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym,

h) współpracę z policją oraz strażą miejską.

2) nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie określonym w pkt 1, a w szczególności:

a) niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, głównie poprzez udzielanie im schronienia i opieki do czasu znalezienia nowego domu jak również poprzez umieszczanie ich w schroniskach, działalność adopcyjną, prowadzenie azylów i domów tymczasowych oraz zapewnieniu niezbędnej opieki weterynaryjnej,

b) udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym poprzez działalność adopcyjną, prowadzenie azylów i domów tymczasowych oraz zapewnieniu niezbędnej opieki weterynaryjnej,

c) wspieranie wszelkich działań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt towarzyszących poprzez działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji,

d) działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji zmierzającej do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych zwierzętom, edukacji o prawach zwierząt oraz współpracę z instytucjami propagującymi wiedzę o postępowaniu ze zwierzętami,

e) przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt poprzez współpracę z policją oraz strażą miejską,

f) ochrona środowiska i ochrona zwierząt poprzez współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym,

g) wspieranie wszelkich działań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt towarzyszących poprzez działania zmierzające do ograniczania nie koncesjonowanego rozmnażania zwierząt towarzyszących, w tym prowadzenie edukacji i popularyzacja identyfikacji zwierząt,

h) ochrona środowiska i ochrona zwierząt poprzez organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych popularyzujących wiedzę o zwierzętach i o prawach zwierząt oraz zmierzających do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom,

i) zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby fundacji dla realizacji celów statutowych.

§ 10

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

III.

ORGANY FUNDACJI

§ 11

1. Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji – jako organ nadzoru,

2) Zarząd Fundacji – jako organ uprawniony do reprezentacji,

3) Zgromadzenie Generalne Fundacji – jako organ doradczy.

2. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w organach Fundacji.

§ 12

1. Radę Fundacji powołuje Zgromadzenie Generalne na czas nieokreślony. Zgromadzenie Generalne może odwołać każdego członka Rady lub Zarządu o każdym czasie.

2. Rada Fundacji składa się co najmniej z 2 a co najwyżej 5 osób w tym Przewodniczącego.

3. Członkami Rady Fundacji mogą być Fundatorzy.

4. Członkowie Rady Fundacji, na pierwszym posiedzeniu, wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

6. Między członkiem Rady Fundacji, a członkiem Zarządu nie może zaistnieć pokrewieństwo, powinowactwo ani podległość z tytułu zatrudnienia.

7. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

8. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, złożenia rezygnacji, w przypadku skazania na karę pozbawienia praw publicznych lub odwołania przez Zgromadzenie Generalne.

9. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji.

§ 13

Do zakresu działalności Rady Fundacji należy prowadzenie nadzoru oraz kontroli nad działalnością Fundacji a w szczególności:

1) zatwierdzanie programów działania Fundacji,

2) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi,

3) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,

4) przeprowadzanie, przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane w tym celu przez Radę, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków,

5) uchwalanie zmian statutu Fundacji, po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia Generalnego.

6) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia Generalnego.

§ 14

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego nie rzadziej niż dwa razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu w celu składania wyjaśnień.

2. Kontrola jest dokonywana nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku.

3. Sprawozdania z kontroli Rada Fundacji przedstawia Zarządowi i Zgromadzeniu Generalnemu.

§ 15

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ich prawomocności wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków. W razie równowagi przeważa głos prowadzącego obrady.

2. Pod warunkiem wcześniejszego zawiadomienia o terminie, miejscu oraz przedmiocie obrad Rady Fundacji, za ważnie oddany uważa się także:

a) głos oddany podczas videokonferencji,

b) głos oddany za pośrednictwem Internetu,

c) głos oddany za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych środków przekazywania informacji na odległość, jest ważny jeśli jego odbiór zostanie potwierdzony (również mailem) przez odbierającego.

§ 16

1. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Radę Fundacji.

2. Zarząd jest jednoosobowy i jego pracami kieruje Prezes pełniący jednocześnie funkcję sekretarza i skarbnika.

3. Kadencja Zarządu trwa 1 rok.

4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.

5. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.

§ 17

Zarząd Fundacji:

1) reprezentuje ją na zewnątrz,

2) opracowuje roczne i wieloletnie plany działania,

3) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

4) przyjmuje subwencje, spadki, darowizny i zapisy,

5) sprawuje zarząd majątkiem,

6) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników,

7) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,

8) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji.

§ 18

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji jednoosobowo.

§ 18a

W skład Zgromadzenia Generalnego Fundacji wchodzą wszyscy Fundatorzy oraz aktualni członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji. Fundator jest uprawniony do rezygnacji z członkostwa w Zgromadzeniu Generalnym. Do Zgromadzenia Generalnego § 15 stosuje się odpowiednio, przy czym Zgromadzeniu Generalnemu przewodniczy jego członek najstarszy wiekiem. Zgromadzenie Generalne, jako organ doradczy, nie podlega ujawnieniu w KRS.

IV.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 19

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatorów w kwocie 600,00 zł. Każdy z Fundatorów przekazał na fundusz założycielski kwotę 200,00 zł.

2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości lub ruchomości nabyte w toku jej działalności.

§ 20

1. Dochodami Fundacji są w szczególności:

1) darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych,

2) subwencje osób prawnych,

3) odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe,

4) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

5) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

6) dotacje z budżetu państwa,

7) dotacje z programów pomocowych Unii Europejskiej.

2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji oraz ze zbiórek publicznych przeznaczone są wyłącznie na realizacje celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działania Fundacji.

3. Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 21

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 22

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.

§ 23

1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 24

1. Osobom fizycznym i prawnym, które współpracują z Fundacją i przekazały na jej rzecz środki finansowe lub rzeczowe, może być przyznany honorowy tytuł Przyjaciel Fundacji dla Zwierząt Akity w Potrzebie.

2. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji w wysokości co najmniej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) lub równowartość tej kwoty w dolarach amerykańskich lub euro, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.

3. Tytuły przyznaje Zarząd.

V.

ZMIANA STATUTU

§ 25

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 26

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały na wniosek Zarządu, po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia Generalnego.

VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 28

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku miałyby ulec zmianie cele Fundacji.

§ 29

Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjęta na wniosek Zarządu po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia Generalnego.

§ 30

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych Fundacji.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjęta na wniosek Zarządu po zasięgnięciu opinii Zgromadzenia Generalnego.

§ 31

1. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

1) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

2) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia,

3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

4) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

5) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,

6) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,

7) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,

8) wskazanie miejsca przechowywania dokumentów fundacji.

2. Rada Fundacji wskaże podmiot, na którego rzecz zostaną przelane środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji.

§ 32

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta Poznań.