Ekipa AwP

Jak „to” się zaczęło i po co „to” robimy:

Pomocą bezdomnym i potrzebującym akitom zajmujemy się od 2007 r. W tym bowiem czasie „w głowach” kilku niezrzeszonych w żadnej strukturze organizacyjnej pasjonatów rasy zrodziła się myśl, że należy zacząć działać. A właściwie przeciwdziałać skutkom „mody na rasę”. Niestety- Akity podobnie jak większość „chodliwych” ras, pomimo zmieniających się przepisów dot. ochrony zwierząt trafia na łańcuchy podwórkowe, na giełdy, gdzie sprzedaje się je jak rzeczy, do pseudohodowli, gdzie rozmnaża się je i eksploatuje dla zysku oraz do schronisk, które często okazują się być ostatnim etapem w ich życiu. Porzucone, niepotrzebne i niechciane wegetują w milczeniu dzień za dniem zamknięte za kratami.
Po niespełna dwóch latach „niesformalizowanej” działalności  doszliśmy do wniosku, że jako osoby prywatne nie mamy wystarczających możliwości ( ani finansowych ani organizacyjnych), aby przy wciąż rosnącej liczbie psów potrzebujących pomocy- nieść ją wystarczająco skutecznie.

Stąd z początkiem roku 2009 powołana została do życia Fundacja dla Zwierząt „Akity w Potrzebie”.
W okresie do końca 2021 roku, czyli 12 lat pomogliśmy kilkuset psom. Tyle bezdomnych, porzuconych, często chorych i zaniedbanych akit. To przerażające, że aż tyle tych cudownych psów porzucono!
Dzisiaj, nadal z wiarą i mądrzejsi o lata doświadczeń działamy na rzecz akit. W składzie 6 osobowym, ale przecież to jasne, że pomoc jednemu psu to „praca” zespołowa, akcja o wiele większej liczby osób. Począwszy od wolontariusza w schronisku, poprzez darczyńców dzięki którym możemy opłacić utrzymanie psa, osobę u której przebywa na DT, osoby pomagające w transporcie, czasami behawiorystę, a na upragnionym dniu adopcji i nowych Człowiekach Akity kończąc 🙂
Po prostu? Ano bez Was nie dalibyśmy rady. Jesteśmy pewni, że wspólnie uda nam się nadal skutecznie pomagać tym wspaniałym psom.

My 🙂

Edyta Kaczmarek

Edyta Kaczmarek

Kasia i Zbyszek Żurawicz

Kasia i Zbyszek Żurawicz

zurawiejka@interia.pl
tel. 889609260

Asia Merta

Asia Merta

Darek Radwański

Darek Radwański

darek@akity.pl

Ela Sieńkowska

Ela Sieńkowska

ela@akity.pl

Ania Misior Mąka

Ania Misior Mąka

kontakt@akity.pl

tel. 516677827

Statut i dane Fundacji dla Zwierząt Akity w Potrzebie:

KRS: 0000327906;
REGON:301086490;
NIP: 9721199717

internet:

www.akity.pl
kontakt@akity.pl
tel. 516 677 827 ( po godz.17.30)

adres korespondencyjny:

FUNDACJA DLA ZWIERZĄT „AKITY W POTRZEBIE”
ul. Sowińskiego 51A/38
01-105 Warszawa

Konto bankowe:

Fundacja AWP
Bank: PKO BANK POLSKI S.A.
IBAN: PL 82 1440 1387 0000 0000 1000 8875
SWIFT(BIC): BPKOPLPW

Aktualna treść statutu:

STATUT

Fundacji dla Zwierząt „Akity w Potrzebie”

/tekst jednolity sporządzony w dniu 12 lipca 2021 roku i stanowiący załącznik do uchwały nr 1/2021 Rady Fundacji z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Fundacji dla Zwierząt „Akity w Potrzebie”/

I.        Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Fundacja przyjęła nazwę: Fundacja dla Zwierząt „Akity w Potrzebie”.

2.      Fundacja dla Zwierząt „Akity w Potrzebie”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 06 stycznia 2009 r. za Repertorium A numer 213/2009 i działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2167 ze zm.).

3.      Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

1.      Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2.      Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§ 6

1.      Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.

2.      Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej Fundatorów i wolontariuszy.

3.      Fundacja może zatrudniać pracowników.

§ 7

Fundacja może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń i sieci współpracy zrzeszających organizacje o zbliżonych celach.

II.     Cele i zasady działania Fundacji

§ 8

Fundacja została powołana w celach:

1)     niesienia pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, głównie poprzez udzielenie im schronienia i opieki do czasu znalezienia nowego domu, jak również poprzez umieszczenie ich w schroniskach, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych domów),

2)     udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,

3)     wspierania wszelkich działań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt towarzyszących,

4)     działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji zmierzającej do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych zwierzętom, edukacji o prawach zwierząt oraz współpracę z instytucjami propagującymi wiedzę o postępowaniu ze zwierzętami,

5)     przeciwdziałania wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt,

6)     ochrony środowiska i ochrony zwierząt.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1)     ochronę środowiska i ochronę zwierząt, a w szczególności:

a)      prowadzenie schronisk, azylów i domów tymczasowych dla bezdomnych zwierząt, działalność adopcyjną,

b)     zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej skrzywdzonym i porzuconym zwierzętom,

c)      działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji,

d)     działania zmierzające ograniczenia niekoncesjonowanego rozmnażania zwierząt towarzyszących, w tym prowadzenie edukacji i popularyzacja identyfikacji zwierząt,

e)      zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji,

f)      organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych popularyzujących wiedzę o zwierzętach i o prawach zwierząt oraz zmierzających do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom,

g)     współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym,

h)     współpracę z policją oraz strażą miejską.

2)     nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie określonym w pkt 1, a w szczególności:

a)      niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, głównie poprzez udzielanie im schronienia i opieki do czasu znalezienia nowego domu jak również poprzez umieszczanie ich w schroniskach, działalność adopcyjną, prowadzenie azylów i domów tymczasowych oraz zapewnieniu niezbędnej opieki weterynaryjnej,

b)     udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym poprzez działalność adopcyjną, prowadzenie azylów i domów tymczasowych oraz zapewnieniu niezbędnej opieki weterynaryjnej,

c)      wspieranie wszelkich działań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt towarzyszących poprzez działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji,

d)     działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji zmierzającej do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych zwierzętom, edukacji o prawach zwierząt oraz współpracę z instytucjami propagującymi wierze o postępowaniu ze zwierzętami,

e)      przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt poprzez współpracę z policją oraz strażą miejską,

f)      ochrona środowiska i ochrona zwierząt poprzez współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym,

g)     wspieranie wszelkich działań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt towarzyszących poprzez działania zmierzające do ograniczenia niekoncesjonowanego rozmnażania zwierząt towarzyszących, w tym prowadzenie edukacji i popularyzacja identyfikacji zwierząt,

h)     ochrona środowiska i ochrona zwierząt poprzez organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych popularyzujących wiedze o zwierzętach i o prawach zwierząt oraz zmierzających do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom,

i)       zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby fundacji dla realizacji celów statutowych.

§ 10

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

III.  Organy Fundacji

§ 11

1.      Organami Fundacji są:

1)           Rada Fundacji,

2)           Zarząd Fundacji.

2.      Członkowie Zarządu Fundacji i Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji, ale mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 12

1.      Pierwszy skład Rady Fundacji jest powoływany przez Fundatorów na czas nieokreślony. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję albo dla poszerzenia składu Rady Fundacji powołuje jednogłośnie na czas nieokreślony Rada Fundacji spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Fundacji. Każdy z członków Rady Fundacji ma prawo zgłoszenia nie więcej niż trzech kandydatur na członka Rady Fundacji.

2.      Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji.

3.      Członkami Rady Fundacji mogą być Fundatorzy.

4.      Członkowie Rady Fundacji, na pierwszym posiedzeniu, wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

5.      Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu w podległości służbowej, w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.

6.      Na członków Rady Fundacji nie mogą być powołane oraz nie mogą pełnić funkcji członka Rady Fundacji osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

7.      (skreślony)

8.      (skreślony)

§ 13

1.      Rada Fundacji jest organem stanowiącym, nadzorczo – kontrolnym i opiniującym.

2.      Rada Fundacji jest upoważniona do sprawowania nadzoru we wszystkich sferach działalności prowadzonej przez Fundację.

3.      Do zakresu działalności Rady Fundacji należy w szczególności:

1)     Zatwierdzanie programów działania Fundacji przedstawionych przez Zarząd Fundacji.

2)     Zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i rocznych sprawozdań finansowych Fundacji.

3)     Udzielanie Zarządowi Fundacji absolutorium z wykonania obowiązków.

4)     Podejmowanie decyzji o zmianie statutu z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.

5)     Odwoływanie członków Rady Fundacji.

6)     Podejmowanie decyzji o połączeniu lub likwidacji Fundacji.”

§ 14

1.      Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego nie rzadziej niż dwa razy do roku. W posiedzeniach może uczestniczyć, a na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji ma obowiązek uczestniczyć członek lub przedstawiciel Zarządu Fundacji. Na wniosek członka Rady Fundacji członek lub przedstawiciel Zarządu Fundacji składa wyjaśnienia dotyczące działalności prowadzonej przez Fundację.

2.      Rada Fundacji przeprowadza kontrolę działalności Fundacji nie rzadziej niż raz do roku i jej wyniki przedstawia w formie sprawozdania.

3.      Sprawozdania z kontroli Rada Fundacji przedstawia Zarządowi i Fundatorom.

§ 15

1.      Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ich prawomocności wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków. W razie równowagi przeważa głos prowadzącego obrady.

2.      Pod warunkiem wcześniejszego zawiadomienia o terminie, miejscu oraz przedmiocie obrad Rady Fundacji za ważnie oddany uważa się także:

a)      głos oddany podczas wideokonferencji,

b)     głos oddany za pośrednictwem Internetu,

c)      głos oddany za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych środków przekazywania informacji na odległość, jest ważny jeśli jego odbiór zostanie potwierdzony (również mailem) przez odbierającego.

§ 16

1.      Zarząd Fundacji powoływany jest przez Radę Fundacji.

2.      Zarząd jest jednoosobowy i jego pracami kieruje Prezes pełniący jednocześnie funkcję sekretarza i skarbnika.

3.      Kadencja Zarządu trwa 1 rok.

4.      Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.

5.      W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.

§ 17

Zarząd Fundacji:

1)     reprezentuje ją na zewnątrz,

2)     opracowuje roczne i wieloletnie plany działania,

3)     sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

4)     przyjmuje subwencje, spadki, darowizny i zapisy,

5)     sprawuje zarząd majątkiem,

6)     ustala wielkość zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników,

7)     kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,

8)     występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji.

§ 18

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji jednoosobowo.

IV.           Majątek i dochody Fundacji

§ 19

1.      Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatorów w kwocie 600,00 zł. Każdy z Fundatorów przekazał na fundusz założycielski kwotę 200,00 zł.

2.      Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości lub ruchomości nabyte w toku jej działalności.

§ 20

1.      Dochodami Fundacji są w szczególności:

1)     darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych,

2)     subwencje osób prawnych,

3)     odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe,

4)     dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

5)     dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

6)     dotacje z budżetu państwa,

7)     dotacje z programów pomocowych Unii Europejskiej.

2.      Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji oraz ze zbiórek publicznych przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działania Fundacji.

3.      Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

4.      W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 21

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 22

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.

§ 23

1.      Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2.      Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3.      Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

4.      Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 24

1.      Osobom fizycznym i prawnym, które współpracują z Fundacją i przekazały na jej rzecz środki finansowe lub rzeczowe, może być przyznany honorowy tytuł Przyjaciel Fundacji dla Zwierząt Akity w Potrzebie.

2.      Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji w wysokości co najmniej 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), lub równowartość tej kwoty w dolarach amerykańskich lub Euro uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeśli wyrażą takie życzenie.

3.      Tytuł przyznaje Zarząd.

V.      Zmiana statutu

§ 25

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 26

(skreślony)

VI.   Postanowienia końcowe

§ 27

Dla urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 28

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku miałyby ulec zmianie cele Fundacji.

§ 29

Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjętą na wniosek Zarządu po zasięgnięciu opinii Fundatorów.

§ 30

1.      Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych Fundacji.

2.      Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjętą na wniosek Zarządu po zasięgnięciu opinii Fundatorów.

§ 31

1.      Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

1)   zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,

2)   wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swoich wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia,

3)   sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

4)   sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,

5)   ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,

6)   przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli,

7)   zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,

8)   wskazanie miejsca przechowywania dokumentów Fundacji.

2.      Rada Fundacji wskaże podmiot, na którego rzecz zostaną przelane środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji.

§ 32

(skreślony)